Aviso legal y condiciones de uso

I. INFORMACIÓ GENERAL

D’acord amb l’establert a la llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.cercol.coop, (en endavant, Lloc Web) l’ostenta:

CÈRCOL COOP.V., amb NIF: F40624165 i inscrita en: el Registre de

Cooperatives de la Comunitat Valenciana amb les següents dades registrals:

Número V-3140; Data 21/11/19, de la qual Mª Teresa Llorca Juan n´és representat i de la qual les dades de contacte són:

Direcció:

Camí d’Utxana, Partida de les Saucelles, s/n, Sueca 46410 (València)

Telèfon de contacte: 644441923

Correu electrònic de contacte: info@cercol.coop

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions:

El Lloc Web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara en avant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara en avant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas oferisca als Usuaris (d’ara en avant, Serveis).

Cèrcol Coop es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell pogueren estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Cèrcol Coop puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari haja de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que haguera contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Cèrcol Coop, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions ací establides, així com les seues ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visite el Lloc web.

El Lloc web de Cèrcol Coop proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seua responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferides per Cèrcol Coop sense que siga contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Cèrcol Coop per a l’accés a uns certs Continguts o Serveis oferits pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a Cèrcol Coop sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació.

Cèrcol Coop es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació.
En qualsevol cas, Cèrcol Coop no serà responsable de les opinions aportades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que puga haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Cèrcol Coop i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc web de Cèrcol Coop es dirigeix a totes les persones, sense importar la seua edat, que puguen accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Cèrcol Coop no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Cèrcol Coop farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no vaja a ser ininterromput o que estiga lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual puga accedir-se a través d’aquest Lloc Web, estiga lliure d’error o cause un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Cèrcol Coop serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgisquen per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
Cèrcol Coop tampoc es fa responsable dels danys que pogueren ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer.

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que s’estableix en la legislació vigent, Cèrcol Coop es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollits en Cèrcol Coop és: CÈRCOL COOP.V., amb NIF: F40624165 i inscrita en: el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana amb les següents dades registrals: Número V-3140; Data 21/11/19, el representant de la qual és: Mª Teresa Llorca Juan (d’ara en avant, també Responsable del tractament). Les seues dades de contacte són les següents:

Adreça:

Camí d’Utxana, Partida dels Saucelles, s/n, Sueca 46410 (València)

Telèfon de contacte: 644441923

Email de contacte: info@cercol.coop

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que s’estableix en el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recaptades per Cèrcol Coop mitjançant els formularis estesos en les seues pàgines quedaran incorporats i seran tractats en els nostres fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre Cèrcol Coop i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’establisca en els formularis que aquest emplene, o per a atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que siga aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seues finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establides en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeta la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garantisca la seua seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en Cèrcol Coop són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Cèrcol Coop es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en les quals l’Usuari dega o puga facilitar les seues dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’alguna d’elles siga obligatòria pel fet que les dades siguen imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptades i gestionades per Cèrcol Coop amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establits entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’establisca en els formularis que aquest últim emplene o per a atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Cèrcol Coop, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el Contingut oferit a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als

fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 5 anys, o fins que l’Usuari sol·licite la seua supressió.

En el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no siga possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris:

 •  10dencehispahard S.L. amb domicili en Carrer girona 81 – 83 Local 6 08380

Malgrat de Mar.

 • Google Analytics, con domicilio en Plaza Pablo Ruiz Picasso (Torre Picasso), 1, 26, 28020 Madrid.
 • Etc.

En cas que el Responsable del tractament tinga la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals de manera lícita per Cèrcol Coop. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagen autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Cèrcol Coop es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garantisca la seguretat de les dades de caràcter personal i s’evite la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que Cèrcol Coop no pot garantir la inexpugnabilidad d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedisquen de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocórrega una violació de la seguretat de les dades personals que siga probable que comporte un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasione la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar d’i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat siga respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faça accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre Cèrcol Coop i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtindre confirmació de si Cèrcol Coop està tractant o no les seues dades personals i, en cas afirmatiu, obtindre informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que Cèrcol Coop haja realitzat o realitze, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquen les seues dades personals que resulten ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no establisca el contrari, a obtindre la supressió de les seues dades personals quan aquests ja no siguen necessàries per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari haja retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compte amb una altra base legal; l’Usuari s’opose al tractament i no existisca un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals hagen sigut tractades il·lícitament; les dades personals hagen de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagen sigut obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguen tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aqueixes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seues dades personals. L’Usuari té dret a obtindre la limitació del tractament quan impugne l’exactitud de les seues dades personals; el tractament siga il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessite les dades personals, però l’Usuari el necessite per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’haja oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectue per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que siga tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aqueix altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament de les dades per part de Cèrcol Coop.
 • Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent establisca el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-www.cercol.coop“, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acredite la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acredite la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal:

Camí d’Utxana, Partida dels Saucelles, s/n, Sueca 46410 (València)

Correu electrònic: info@cercol.coop

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Cèrcol Coop, i que per tant no són operats per Cèrcol Coop. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seues pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seues pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari considere que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seues dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tinga la seua residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que l’Usuari haja llegit i estiga conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepte el tractament de les seues dades personals perquè el Responsable del tractament puga procedir-ne en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat d’aquest.

Cèrcol Coop es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat seran notificats de manera explícita a l’Usuari.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el dia 15 d’octubre de 2020 per a adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

V. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són xicotetes quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que puga utilitzar per a navegar— perquè el servidor recorde una certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seua visita al Lloc Web amb la finalitat de reconéixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seua experiència i l’ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa puga contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extraure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari forme part de l’arxiu Cookie és que l’usuari done personalment aqueixa informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, oferit mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Cèrcol Coop per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recapta s’empra per a millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i la seua experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconéixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajusten a les seues preferències.

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Cèrcol Coop serveis sol·licitats per aquest per a millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari en navegar en el Lloc Web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a la qual l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per a millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per a oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de manera anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar a usuaris individuals.

Pot obtindre més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, les seues principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):

Google Analytics

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?*hl=és

WordPresshttps://wordpress.org/support/article/cookies/embed/#?secret=eEjlQ6xl9n

Mailchip

https://mailchimp.com/legal/cookies/

L’entitat o entitats encarregades del subministrament de cookies podran cedir aquesta informació a tercers, sempre que l’exigisca la llei o siga un tercer el que processe aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

Cèrcol Coop incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-ne a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seues pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seues pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, en el seu cas, del tractament de les seues dades personals.

Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden

consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estiga utilitzant. En el cas que rebutge l’ús de cookies —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tindre limitada la utilització d’algunes de les prestacions d’aquest.

Canvis en la Política de Cookies

És possible que la Política de Cookies del Lloc web canvie o s’actualitze, per això és recomanable que l’Usuari revise aquesta política cada vegada que accedisca al Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què usem les cookies.

VI. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de Cèrcol Coop posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet, sense que puga considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

Cèrcol Coop no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

Cèrcol Coop en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Cèrcol Coop no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Cèrcol Coop i que siguen enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitze un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Cèrcol Coop haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de Cèrcol Coop.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Cèrcol Coop, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.

A excepció de l’hipervincle, el lloc web en el qual s’establisca dit hipervincle no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Cèrcol Coop.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Cèrcol Coop i el titular del lloc web des del qual es realitze, ni el coneixement i acceptació de Cèrcol Coop dels continguts, serveis i/o activitats oferits en aquest lloc web, i viceversa.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Cèrcol Coop per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Cèrcol Coop.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Cèrcol Coop. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer considere que qualsevol dels Continguts del Lloc Web supose una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Cèrcol Coop a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VIII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Cèrcol Coop es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Cèrcol Coop es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguen conforme a dret.
Última modificació: 15 d’octubre 2020

Carrito de compra
Scroll al inicio