Condicions generals de venda

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, www.cercol.coop, (d’ara en avant Lloc Web) l’ostenta: CÈRCOL COOP.V., amb NIF: F40624165 i inscrita en: el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana; i les dades registrals del qual són: Número V-3140; Data 21/11/19, i les dades de contacte de la qual són:Adreça:
Camí d’Utxana, Partida dels Saucelles, s/n, Sueca 46410 (València)
Telèfon de contacte: 644441923
Email de contacte: info@cercol.coopAquest document (així com tot altre documents que ací s’esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (www.cercol.coop) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d’ara en avant, Condicions).
A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que Cèrcol Coop desenvolupa a través del Lloc web comprén:
Comercialització i distribució d’arròs, ja siga mitjançant compra puntual o mitjançant subscripció, així com també comercialització i distribució d’altres productes relacionats, de tipus físic o experiències, oferits en la mateixa web
A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de Cèrcol Coop. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc Web.
Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedisca, navegue i/o use el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·licite l’adquisició de productes i/o serveis.
Per a totes les preguntes que l’Usuari puga tindre en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, en el seu cas, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’usuari (d’ara en avant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions ací establides, així com les seues ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.
L’Usuari assumeix la seua responsabilitat d’un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es poguera considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraços i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tindre capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.
L’Usuari podrà formalitzar, a la seua elecció, amb Cèrcol Coop el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents Condicions estiguen disponibles en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar en el Lloc Web pels mitjans i formes establits. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de www.cercol.coop, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic en “Pagar”.
Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.
Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Cèrcol Coop ha rebut la seua comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, en el seu cas, se l’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seua compra estiga sent enviada. En el seu cas, aquestes informacions també podrien posar-se a la disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.
Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc Web genere una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic, i en el seu cas, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.
Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtindre una còpia de la seua factura en paper, sol·licitant-ho a Cèrcol Coop utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitades més amunt.
L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, d’unes certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, en el seu cas, imatge d’aquest en la seua pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.
Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguen durant les transaccions efectuades en el Lloc Web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de Cèrcol Coop amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguen aplicables, i particularment atés el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest Lloc Web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Cèrcol Coop a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecte el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïren dificultats quant al subministrament de productes o no quedaren productes en estoc, Cèrcol Coop es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que poguera haver sigut abonada en concepte d’import. Això serà igualment aplicable en els casos en els quals la prestació d’un servei esdevinguera irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment quant a l’IVA, s’assenyale i aplique qüestió diferent.
No obstant això, i llevat que s’indique, puntualment, una altra cosa els preus dels articles oferits exclouen les despeses d’enviament, en els quals es poguera incórrer, que s’afegiran a l’import total a causa del moment de gestionar el procediment d’enviament per part de l’Usuari, i on aquest consultarà els mètodes i costos d’enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convinga.
En cap cas el Lloc web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de manera automàtica, sinó només aquells que l’Usuari haja seleccionat i triat voluntària i lliurement.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja haja rebut una confirmació de comanda.
Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i Transferència bancària.
Cèrcol Coop utilitza tots els mitjans per a garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora d’aquestes, si aquesta entitat no autoritzara el pagament, Cèrcol Coop no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.
Una vegada que Cèrcol Coop reba l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització en la targeta que corresponga per a assegurar que existeixen fons suficients per a completar la transacció. El càrrec en la targeta es farà en el moment en què s’envie a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, en el seu cas, lloc establits.
En tot cas, en fer clic a “Pagar” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.
Les comandes de compra o adquisició en els quals l’Usuari seleccione com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per a poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària siga tinguda en compte pel sistema de pagaments utilitzat per Cèrcol Coop per al Lloc Web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparada i gestionada per a enviament.
Mitjançant aquest mètode de pagament, l’Usuari ha d’assegurar-se que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, Cèrcol Coop no podrà validar la comanda, que serà anul·lada.

6. LLIURAMENT

En els casos en els quals procedisca realitzar el lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears), Unió Europea.
Exceptuant aquells casos en els quals existisquen circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, en el seu cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà entregada en el termini assenyalat en el Lloc web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.
Si per algun motiu, que li fóra imputable, Cèrcol Coop no poguera complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per a informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir avant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.
Si resultara impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè siga entregada de nou.
Si l’Usuari no estarà en el lloc de lliurament en la franja horària convinguda, ha de posar-se en contacte amb Cèrcol Coop per a convindre el lliurament un altre dia.
En cas que transcórreguen 30 dies des que la seua comanda estiga disponible per al seu lliurament, i no haja sigut entregada per causa no imputable a Cèrcol Coop, Cèrcol Coop entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. A conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari li seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.
No obstant això, l’Usuari ha de tindre present que el transport derivat de la resolució pot tindre un cost addicional que li podrà ser repercutit.
A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha sigut entregada en el moment en el qual l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquirisca la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.
Els riscos que dels productes es pogueren derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del  moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan Cèrcol Coop rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per Cèrcol Coop.
De conformitat amb el que es disposa en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzades en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracte.
En aquest mateix sentit, i de conformitat amb el Capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 del Consell del 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l’IVA, les comandes de compra es localitzaran, per al seu lliurament i/o prestació, en aquell Estat membre de la Unió Europea en què l’adreça que figura en la comanda de compra es localitza i, per tant, l’IVA aplicable serà el vigent en aquest Estat membre.

7. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecte que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per a processar la seua sol·licitud de compra en el Lloc Web, podrà modificar-les posant-se en contacte amb Cèrcol Coop a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, en el seu cas, a través d’aquells habilitats per a contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.
En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic en “*Pagar”, té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seues sol·licituds de compra i pot fer modificacions.
D’igual forma, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privacitat per a recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (*RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en els quals l’Usuari adquirira productes en o través del Lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:Dret de DesistimentL’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc web i, per tant li assisteix el dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc web de Cèrcol Coop o en cas que els béns que componen la seua comanda s’entreguen per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aqueixos béns que componien una mateixa comanda de compra, o en el cas de tractar-se d’un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.
Per a exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seua decisió a Cèrcol Coop. Podrà fer-ho, en el seu cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web o a través de:Cèrcol Coop.V.
Camí d’Utxana, Partida de les Saucelles s/n, 46410 Sueca (València) SPAIN
644441923
info@cercol.coopL’Usuari, independentment del mitjà que trie per a comunicar la seua decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seua intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que Cèrcol Coop posa a la seua disposició com a part annexada a aquestes Condicions, no obstant això, el seu ús no és obligatori.
Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir siga enviada abans que vença el termini corresponent.
En cas de desistiment, Cèrcol Coop reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals triades per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferida en el Lloc web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual Cèrcol Coop és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.
Cèrcol Coop reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per a realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reembossament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, Cèrcol Coop podria retindre aquest reembossament fins a haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari presente una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es complisca primer.
L’Usuari pot retornar o enviar els productes a Cèrcol Coop a:Camí d’Utxana, Partida dels Saucelles s/n, 46410, Sueca (València) SPAINI haurà de fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Cèrcol Coop va ser informat de la decisió de desistiment.
L’Usuari reconeix conéixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorreguera en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.
L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguen deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han sigut desprecintats després del lliurament.
En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari poguera contractar en aquest Lloc web, perquè aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha sigut completament executada, o quan haja començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seua part que és conscient que, una vegada que el contracte haja sigut completament executat per Cèrcol Coop, haurà perdut el seu dret de desistiment.
En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha sigut usat més enllà de la mera obertura d’aquest, de productes que no estiguen en les mateixes condicions en les quals es van entregar o que hagen patit algun mal després del lliurament.
Així mateix, s’ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau els acompanyen, a més d’una còpia de la factura de compra.
En el següent enllaç pot descarregar-se el Model de formulari de desistiment: www.cercol.coop/modeldedesistimentDevolució de productes defectuosos o error en l’enviamentEs tracta de tots aquells casos en els quals l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb Cèrcol Coop immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en l’apartat anterior (Dret de Desistiment).
L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s’informarà l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, en el seu cas, la substitució d’aquest.
El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà al més prompte possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reembossament o la substitució de l’article no conforme.
L’import abonat per aquells productes que siguen retornats a causa d’algun defecte, quan realment existisca, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos en què haguera pogut incórrer l’Usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per a pagar la compra.
En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.GarantiesL’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que puga adquirir a través d’aquest Lloc web, en els termes legalment establits per a cada tipus de producte, responent Cèrcol Coop, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifeste en un termini de dos anys des del lliurament del producte.
En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajusten a la descripció realitzada per Cèrcol Coop i posseïsquen les qualitats presentades en aquesta; siguen aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presenten la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguen fonamentalment esperables d’aquest. Quan això no siga així respecte dels productes entregats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes deriven de la mena de material amb el qual s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.
D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’Usuari adquireix en el Lloc web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per a esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d’aquests productes. Per a això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, Cèrcol Coop no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • qualssevol pèrdues que no foren atribuïbles a cap incompliment per part seua;
 • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • tota altra pèrdua indirecta que no fóra raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre totes dues parts.

Igualment, Cèrcol Coop també limita la seua responsabilitat quant als següents casos:

 • Cèrcol Coop aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc web, no obstant això no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguen existir degut a la manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitze o altres d’aquesta índole.
 • Cèrcol Coop actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a la disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com a vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que deriven en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedisquen un normal funcionament del servei a través d’internet. Falta de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedisca disposar del servei. Cèrcol Coop posa tots els mitjans al seu abast a efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguen imputables, cas fortuït o força major.
 • Cèrcol Coop no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagen sigut utilitzats per l’Usuari. Al mateix temps, Cèrcol Coop tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari retornar el producte correcte.
 • En general, Cèrcol Coop no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es dega a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguen a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:
  • ○ Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrémol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • ○ Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • ○ Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • ○ Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continue, i Cèrcol Coop disposarà d’una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que dure la causa de força major. Cèrcol Coop posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que li permeta complir amb les seues obligacions malgrat la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Cèrcol Coop siguen electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).
A efectes contractuals, l’Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Cèrcol Coop envie de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.
L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Cèrcol Coop a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, en el seu cas, a través dels espais de contacte del Lloc web.
Igualment, llevat que s’estipule el contrari, Cèrcol Coop pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o en l’adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA

Cap renúncia de Cèrcol Coop a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per Cèrcol Coop del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seues obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà a l’Usuari del compliment de les seues obligacions.
Cap renúncia de Cèrcol Coop a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte farà efecte, llevat que s’establisca expressament que és una renúncia i es formalitze i se li comunique a l’Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions foren declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que queden afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faça referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Cèrcol Coop en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.
L’Usuari i Cèrcol Coop reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari facilite a Cèrcol Coop en el curs d’una transacció en el Lloc web, seran tractades conformement al que s’estableix en la Política de Privacitat o de protecció de dades (continguda, en el seu cas, en l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o usar el Lloc web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i/o ús d’aquest Lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgisca o estiga relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc web, o amb la interpretació i execució d’aquestes.
Condicions, o amb els contractes de venda entre Cèrcol Coop i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a Cèrcol Coop les seues queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitge realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).
A més, Cèrcol Coop disposa de fulls oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Cèrcol Coop en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).
Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre Cèrcol Coop i l’Usuari emanara una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pot accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Última modificació: 19 de febrer 2021

Carrito de compra
Scroll al inicio